Sunday, May 13, 2012

R' Motel Katz

Rav Motel Katz, Rosh HaYeshiva of Telshe - Purim Seuda 1962

No comments:

Post a Comment